چند روایت از زندگی من و از راهی که طی شد

فریبا رضایی بنیانگذار چائوهانا

چائوهانا، چشم امید ماست فریبا رضایی- بنیان‌گذار کسب و کار پدرم چهار برادر و یک خواهر کوچکتر از خودش و پدر و مادر پیری داشت. پدرم فرزند ارشد خانواده‌ی ۹نفره خود بود که همین ارشد بودن او، باعث شد بسیاری از زحمات و رنج‌ها را متحمل شود. برادران او کوچکتر از آن بودند که بتوانند […]